top of page

Pastoralteologi

bible-2690295_1920-1300x731.jpg

Mellansels folkhögskola är en av en handfull skolor i Sverige som ger kyrkomusikerutbildning. Sedan höstterminen 2014 är förutom godkänd kyrkomusikerexamen också en pastoralteologisk utbildning obligatorisk för behörighet till kyrkomusikaliska tjänster inom Svenska kyrkan. Tänk på att du måste vara medlem i Svenska kyrkan för att få tjänst.

Antagna till kyrkomusikerutbildningen blir automatiskt antagna till utbildningen om inte avanmälan sker av den studerande. Pastoralteologisk utbildning går normalt sett inte att läsa som enskild kurs.

Kursens innehåll

Kyrkokunskap

 I denna delkurs tecknas huvuddragen i kyrkans utveckling genom tiderna.
Särskild vikt ges åt den Svenska kyrkans tro, tradition och organisation

Bibelkunskap
Delkursen är tänkt att ge en fördjupad kunskap om Bibeln och dess tolkning

Liturgik
Hur firar vi gudstjänst och varför? Kyrkoåret, symboler, gudstjänstordningar mm studeras.
För att fullgöra kursen ingår aktivt deltagande i gudstjänster och andakter och innefattar även planering och genomförande. För heltidstuderade gäller det aktiva deltagande främst i skolans gudstjänstliv.
Distansstuderande med tjänst i Svenska Kyrkan fullgör den delen i sina ordinarie arbeten.  Övriga deltidsstuderande tillgodogör sig dessa delar av kursen i en lokal församling på hemorten.

Själavård
Kyrkomusiker är ett arbete med många många möten med människor.  Kursen vill ge verktyg för goda samtal och beredskap för att bemöta människor i olika faser och situationer i livet.

Kyrka och omvärld

Konstarter genom historien liksom relationen mellan kyrka och samhälle finns med i denna delkurs.

Musik i kyrkan

En viktig delkurs är denna som behandlar musikens liksom musikerns roll i kyrkan. Musik bland barn och vuxna finns med här men också rekrytering, administration och rättsliga frågor.

Övrigt

Några övriga mindre delkurser finns också med i utbildningen.

 

Upplägg

Kursen är till omfånget en terminskurs på helfart/heltid. Eftersom de flesta kyrkomusikstuderande behöver den pastoralteologiska utbildningen har vi valt att förlägga den parallellt med kyrkomusikerutbildningen. I praktiken innebär detta att kursen ligger fördelad över två läsår.

För distansstuderande fördelas kursen över tre läsår.  Vissa grundläggande moment erbjuds dock årligen för en god introduktion i de pastoralteologiska ämnena.

 Tre veckor av kursen är förlagda till Uppsala. Dessa s.k. in-house-veckor läses en i taget under två terminer och sker i samverkan med SKUI (Svenska Kyrkans Utbildnings-Institut) och integrerat med diakon-, pedagog- och präststuderande.

Ansökan och antagning

Antagna till kyrkomusikerutbildningen blir automatiskt antagna till den Pastoralteologiska utbildningen om inte avanmälan sker av den studerande.

Studiemedel

Kyrkomusikerutbildningens studiemedel gäller även denna utbildning om du läser kurserna parallellt.

Kostnader

Böcker, studiematerial, studiebesök och

resor (obligatorisk verksamhet) kommer under läsåret att kosta totalt ca 500 kr.

bottom of page