top of page

GDPR

Trygg hantering av dina personuppgifter

Mellansels folkhögskola värnar om din personliga integritet och din rätt att själv ha kontroll över dina personuppgifter. Det är därför viktigt att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter. GDPR har bland annat till syfte att skydda enskildas grundläggande rättigheter och friheter – särskilt din rätt till skydd av personuppgifter.

 

Med personuppgifter avses namn, personnummer, adress, e-postadress och andra, av dig lämnad information/uppgifter som har relevans för din tid på skolan.

Hur hanterar vi dina kontaktuppgifter

När du fyller i ett kontaktformulär, ansöker eller på annat sätt skickar dina personuppgifter är du medveten om att vi samlar in, lagrar och behandlar dina personuppgifter i enlighet med svensk lag. Vi lämnar inte ut uppgifter till tredje part. Detta gäller våra administrativa skolverktyg, SchoolSoft, samt vår webbplats där cookies används.

Uppgifterna används för att fullgöra våra åtaganden mot dig och även för administration, planering, fakturering, kvalitetsarbete, statistik, bidragsansökningar, bokföring samt fullgörande av skyldighet enligt lag eller myndighetsbeslut.

Hur länge sparar vi data

Vi kommer att behandla dina personuppgifter under så lång tid som är nödvändigt. Olika uppgifter kommer att sparas olika länge. Så länge du är deltagare och maximalt två år efter avslutade studier sparas dina uppgifter. Därefter sparar vi enbart dina kontaktuppgifter. I de fall det finns lagkrav på att spara uppgifter under längre tid följer vi sådana lagar. Bokföringslagen är ett exempel på lagstiftning som säger att underlag måste sparas i 7 år. För din skull sparar vi kursintyg/behörighetsintyg i 50 år. 

  

Hur skyddar vi dina uppgifter

Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, t ex en minimering av personuppgiftshantering, lösenordsskyddade datorer och konton. För data som ej är digital skyddas data i arkiv eller på ett sådant sätt att tillgängligheten för obehörig person begränsas.

Laglig grund

Hanteringen av dina personuppgifter grundar sig i den lagliga grund som finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679. Artikel 6.1 (b, d, f)

Kontakt gällande GDPR

Har du frågor eller om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta gdpr@mfhs.se

Personuppgiftsansvarig är Mellansels folkhögskola.

bottom of page